Kauno universitetuose kuriama nauja tarpkryptinės magistrantūros studijų programos forma studijuojantiems molekulinę biologiją skirtingų universitetų magistrantūrose

 

2006 m. gegužės 18 d. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais Kauno medicinos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos kūno kultūros akademija ir Lietuvos veterinarijos akademija, pradėjo įgyvendinti ESF iš dalies finansuojamą projektą „Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija“ (Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/ 0097)

 

Projekto tikslas - modernizuoti Kauno aukštųjų mokyklų biomolekulinių mokslų magistrantūros studijas ir sukurti integruotą šių magistrantūros studijų tinklą.

 

Molekulinės biologijos, biotechnologijos, bioinformatikos / sisteminės biologijos dalykų magistrantūros studijos skirtinguose universitetuose

Vienas iš svarbiausių veiksnių efektyviai ūkio plėtrai yra aukštųjų technologijų įmonių, kuriančios didelę pridėtinę vertę, vystymas. Siekiant susilyginti su ES, ypač efektyvios ir kompleksinės investicijos į kvalifikuotų aukštųjų technologijų (tarp jų biotechnologijos) specialistų rengimą. Biotechnologijos pramonė ir mokslas stokoja kvalifikuotų specialistų, juos būtina rengti geriau, tobulinant mokymo programas ir plėsti tyrimų bazę.

ES mokslo tyrimų ir biotechnologinės gamybos verslo darbo rinka reikli specialistų teoriniam išsilavinimui ir praktiniams įgūdžiams. Mokslo įstaigos taiko molekulinės biologijos žinias ir tyrimo metodus, atlieka darbus su biotechnologiniais objektais, analizuoja didelį duomenų kiekį. Todėl jauniems specialistams būtini praktiniai įgūdžiai molekulinės biologijos, biotechnologijos ir bioinformatikos srityse.

Kauno universitetai ir kitos aukštojo mokymo įstaigose yra vykdomi darbai, kuriuos galima priskirti tam tikroms molekulinės biologijos, biotechnologijos ir bioinformatikos sritims.

Norint užtikrinti kuo geresnį biotechnologijos specialistų, atitinkančių šiandienos ir ateities reikalavimus, rengimą, remiant ESF, Kauno universitetai (VDU, KMU, KTU, LKKA, LVA) pradėjo rengti tarpuniversitetinius studijų modulius, pritaikytus visų Kauno universitetų biomolekulinių mokslų magistrantūros studijoms. Šis projektas numatytas stiprinti šiuolaikinėmis moderniomis molekulinėmis technologijomis pagristų gyvybės mokslų studijų lygį Kauno regione. Jis sudarys sąlygas švietimo paslaugų (skirtų antrajai gamtos mokslų studijų pakopai - magistrantūrai) kokybei gerinti, jas priartinant prie ES lygmens.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis (94,61 proc.) ir Lietuvos biudžeto lėšomis (5,39 proc.), bendra projekto vertė – 1 324 251 Lt.

Numatyta atnaujinti 16 magistratūros studijų modulių, apimančių tiek bendrus biotechnologijos, molekulinės biologijos, bioinformatikos kursus, tiek specializuotas šių sričių programas, susijusias su taikomojo mokslo – medicina, sporto fiziologija, maisto pramonės, augalų ir gyvulininkystės biotechnologija, ypač daug dėmesio skiriant praktinei kursų daliai, molekulinių, biotechnologinių metodų mokymui.

Įgyvendinimo principai ir laukiami rezultatai

Projektas siekia gerinti kvalifikuotų specialistų rengimo kokybę, suteikiant jiems šiuolaikinius standartus atitinkančių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvairiuose molekulinių gyvybės mokslų srities šakose, tuo pačiu prisideda prie aukštojo mokslo tarpinstitucinės veiklos skatinimo. Todėl projektas atitinka Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioritetinio „Žmogiškųjų išteklių plėtra “ 5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ tikslus ir yra skirtas jiems įgyvendinti. Projekto tikslas bus pasiekiamas penkių Kauno universitetų partnerystės būdu, suvienijant Kauno universitetų, akademijų ir mokslo tyrimo institucijų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat bus siekiama pritraukti bendradarbiaujančių su projekto partneriais mokslo tyrimų institutų (LMI, LSDI, LVA GI, LVA VI) potencialą, siekiant sukurti ir įdiegti naujos kokybės edukacinių priemonių sistemą rengiant ES standartus atitinkančius gamtos mokslų, medicinos, sporto biomedicinos bei veterinarijos gyvulininkystės specialistus bei išplėtoti bendradarbiavimą, įtraukiant į projektą ne tik akademines institucijas, bet ir tos srities darbuotojus-praktikus, t.y. gydymo įstaigų darbuotojus, veislininkystės organizacijas, gyvulių gerintojų asociacijas, pašarų ir lesalų gamintojus.

Didžiausias projekto inovatyvumas susijęs su Lietuvos tarpuniversitetinių studijų organizavimu, siekiant optimaliai išnaudoti investicijas, tenkinti kuo didesnio vartotojų skaičiaus poreikius. Projekto veiklos metu derinami molekulinės biologijos, biotechnologijos ir bioinformatikos moduliai, pritaikant visoms tinklui priklausančių aukštųjų mokyklų magistrantūros studijų programoms; numatyta sukurti lanksčią tarpuniversitetinio atsiskaitymo už studijas ir jų vertinimo sistemą. Tokio bandymo integruoti Lietuvos universitetų veiklą iki šiol nebuvo. Projekto dalyviams suteikiamos žinios apie naujausias technologijas, sukurtas mokslo ir technikos laimėjimų pagrindu, taip pat praktiniai įgūdžiai naujausioms technologijoms taikyti.

Projekte taikomos lanksčios studijų formos: numatytos intensyvūs praktiniai mokymai, studijų medžiaga pateikiama interneto tinklalapyje, todėl ji gali būti pasiekiama nuotoliniu būdu.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštųjų biomolekulinių mokslų studijų praktinio mokymo potencialo didinimas, skatinantis mokslininkų mobilumą, plečiantis Lietuvos mokslininkų įsijungimo į F6P (Gyvybės mokslai, genomika ir biotechnologijos sveikatos apsaugai) ir kitų bendrųjų ES mokslo programų projektus galimybes.

Projektą „Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija“ įgyvendina Lietuvos mokslų akademija. Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos socialinis fondas).