Ape projektą

Projektas yra remiamas Europos Struktūrinių fondų

Projektas yra skirtas tobulinti magistrų ruošimą molekulinės biologijos srityje. Projektas siekia maksimaliai didinti II studijų pakopos absolventų įsidarbinimo galimybes – suteikti tarptautinius standartus atitinkantį išsilavinimą, didinti būsimų mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų gebėjimą gauti ir pritaikyti tarptautinio lygio mokslines žinias, reikalingas verslui ir pramonei, taip pat ruošti šios srities specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius, gebančius praktiškai pritaikyti inovacijas.

Šio projekto uždaviniams įgyvendinti suvienytos penkios Kauno aukštosios mokyklos (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno Technologijos Universitetas, Lietuvos Kūno Kultūros Akademija, Lietuvos Veterinarijos Akademija), pajungiant bendrai veiklai Kauno universitetų, akademijų ir mokslo tyrimo institucijų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat siekiama pritraukti bendradarbiaujančių su projekto partneriais mokslo tyrimų institutų (LMI, LSDI, LVA GI, LVA VI) potencialą, siekiant sukurti ir įdiegti naujos kokybės edukacinių priemonių sistemą rengiant ES standartus atitinkančius gamtos mokslų, medicinos, sporto biomedicinos bei veterinarijos gyvulininkystės specialistus bei išplėtoti bendradarbiavimą, įtraukiant į projektą ne tik akademines institucijas, bet ir tos srities darbuotojus-praktikus, t.y. gydymo įstaigų darbuotojus, veislininkystės organizacijas, gyvulių gerintojų asociacijas, pašarų ir lesalų gamintojus.

Didžiausias projekto inovatyvumas susijęs su  Lietuvos tarpuniversitetinių studijų organizavimu, siekiant optimaliai išnaudoti investicijas, tenkinti kuo didesnio vartotojų skaičiaus poreikius.     Projekto veiklos metu derinami molekulinės biologijos, biotechnologijos ir bioinformatikos moduliai, pritaikant visoms tinklui priklausančių aukštųjų mokyklų magistrantūros studijų programoms; sukurta lanksti tarpuniversitetinio atsiskaitymo už studijas ir jų vertinimo sistema. Tokio bandymo integruoti Lietuvos universitetų veiklą iki šiol nebuvo. Projekto dalyviams suteikiamos žinios apie naujausias technologijas, sukurtas mokslo ir technikos laimėjimų pagrindu, taip pat praktiniai įgūdžiai naujausioms technologijoms taikyti.

 

Projekte taikomos lanksčios studijų formos: numatytos intensyvūs praktiniai mokymai, studijų medžiaga pateikiama interneto tinklalapyje, todėl ji gali būti pasiekiama nuotoliniu būdu.